Naposledy aktualizováno: 08.11.2021 08:47:37
Na úvodní stranu

Městská knihovna Meziměstí

 

Výpůjční řád

Čl. 6 Zpřístupňované knihovní dokumenty

6.1 Knihovna půjčuje knihovní dokumenty po předložení vlastního průkazu uživatele ze svého knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb (MVS) nebo prostřednictvím výměnných souborů.

6.2 Čtenáři do 15 let si půjčují knihovní dokumenty adekvátní svému věku.

6.3 Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v České republice podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR v platném znění. Při výpůjčce prostřednictvím MVS je uživatel povinen respektovat podmínky knihovny, která žádaný dokument půjčuje.

Čl. 7 Rozhodnutí o půjčování

7.1 Výpůjčky dokumentů se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č.121/2000 Sb. o právu autorském (autorský zákon). Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v odstavci 6.1 tohoto Knihovního řádu s výjimkou dokumentů:

- kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození                                         - které jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny (prezenční fond)                                                       - jejichž běžné půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)                                                             - které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím MVS s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny

Čl. 8 Postupy při půjčování

8.1 Před převzetím výpůjčky si je uživatel povinen dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

8.2 Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu, který je půjčen jinému čtenáři. Jakmile je dokument vrácen, uvědomí knihovna žadatele, který si jej může vyzvednout. Žádá-li stejný dokument více uživatelů najednou, stanoví se pořadí podle času objednávky. Knihovna zásadně nesděluje údaje o dosavadním držiteli žádané výpůjčky.

8.3 Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku u dokumentů, jejichž cena překračuje stanovenou hranici, děl vypůjčených meziknihovní službou a z výměnných souborů (reverzní potvrzení).

8.4 Knihovna je povinna vyhledat a půjčit čtenáři žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.

8.5 Uživatel si může dokument vyhledat sám ve volném výběru knihovny. Dále si může dokument vyhledat v elektronickém katalogu knihovny.

Čl. 9 Výpůjční lhůty

9.1 Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je pro knihy a časopisy 1 měsíc.

9.2 Výpůjční lhůta může být prodloužena:

- pokud dokument nemá rezervován další uživatel                                                                                 - u řádných výpůjček mimo knihovnu se může výpůjční lhůta prodloužit až dvakrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před uplynutím výpůjční doby, přičemž celkové prodloužení výpůjční lhůty může být maximálně 90 dní. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení. O prodloužení výpůjční lhůty může uživatel požádat osobně, telefonicky, e-mailem i písemně.

9.3 U periodik příslušného kalendářního roku se výpůjční lhůta neprodlužuje. Výjimku může povolit odpovědný pracovník půjčovny.

9.4 Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku nelze prodloužit.

Čl. 10 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu. Vrácení vypůjčeného dokumentu

10.1 Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

10.2 Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

10.3 Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

10.4 Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky, tj. do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vrácení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

10.5 Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně, případně zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala a nezjistila závady.

10.6 Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna poplatek z prodlení podle aktuálního Ceníku. Čtenář je povinen vyrovnat všechny poplatky za nedodržení řádné výpůjční doby.

10.7 Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání náklady právního zastoupení.

10.8 Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 11 Reprografické a jiné kopírovací služby

11.1 Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

11.2 Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, nebo z fondů jiné knihovny v rámci MVS. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

11.3 Knihovna může odmítnout zhotovit kopii, je-li její zhotovení v rozporu s právními předpisy.

11.4 Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, která kopii zhotovila.

 

 

Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 12 Ztráty a náhrady

12.1 Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu. Ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu, za děti do 15 let hradí škodu zákonný zástupce, podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.

12.2 O způsobu náhrady rozhoduje vedoucí knihovny. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě, nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, případně finanční náhradu. Formu náhrady a finanční vypořádání stanovuje vedoucí knihovny.

12.3 Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

12.4 Do vyřešení způsobu náhrady ztráty a úhrady všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 13 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

13.1 Poplatek z prodlení: povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna uzavřena, posunuje se na další výpůjční den.

13.2 Vymáhání nevrácených výpůjček: nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení půjčených dokumentů mimo knihovnu. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách, z nichž poslední je doporučený dopis, následuje vymáhání právní cestou. V případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.

13.3 Ztráta průkazu uživatele: za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

 

Čl. 14 Náhrada všeobecných škod

14.1 Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu“.)

14.2 Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:

a) uvedení do původního stavu, tj. dodání neporušeného výtisku téhož dokumentu, ve stejném vydání, vazbě a přiměřené kvality                                                                                      b) jestliže náhrada podle předchozího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání téhož dokumentu, případně pořízení fotokopie vypůjčené knihy včetně vazby (vše na náklady uživatele)

c) požadovaná finanční náhrada se skládá z těchto položek: cena dokumentu podle ceny trhu v době ztráty, cena vazby podle běžných cen vazeb v době ztráty, jestliže vazba není zahrnuta v ceně dokumentu, § 443 občanského zákoníku „Při určení výše škody na věci se vychází z ceny v době poškození“.

14.3 Při postupu podle odst. 14.2 b), c) je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu i v případě, že se způsobená škoda týkala jen jeho části, např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu. Dále se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené s likvidací způsobené škody (administrativní agenda, bibliografická zjišťování, knihovnické zpracování apod.) za jeden dokument.

14.4 Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

Tento výpůjční řád je součástí Knihovního řádu.

 

 

Provozní řád knihovny pro využívání internetu

1. Přístup na internet je umožněn všem návštěvníkům (registrovaným i neregistrovaným uživatelům) knihovny zdarma v oddělení pro dospělé i pro děti.

2. Knihovna – přístup k internetu – je otevřena v pondělí, úterý a čtvrtek 9:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00 hodin a v sobotu 7:00 – 9:00 h. V ostatních případech je nutné se osobně nebo telefonicky domluvit v knihovně.

3. Neregistrovaní uživatelé mohou využívat službu po dobu 30 minut, čtenáři registrovaní v knihovně Meziměstí po dobu 60 minut v jeden výpůjční den.

4. Uživatelé pracují samostatně. Uživatel musí ovládat základy práce s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.

5. Uživatelé si předem mohou zamluvit místo. Doba prodlení je maximálně 5 minut. Zamluvit stanici je možno i telefonicky na čísle 724 511 052.

6. Uživatelé mohou používat pouze nainstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení operačního systému, webového prohlížeče či jiného programového vybavení.

7. Informace získané při práci s internetem si mohou uživatelé vytisknout za příslušný poplatek. Do počítače je zakázáno připojovat jakékoliv zařízení s výjimkou paměťových zařízení typu USB flash disk primárně určených pro přenos dat.

8. Není dovoleno provozování počítačových her. Návštěvník nesmí využívat stránky s erotickou a pornografickou tematikou.

9. Knihovna nenese odpovědnost za obsah informací, za rychlost spojení a za obsah souborů stažených z internetu.

10. V případě porušení provozního řádu bude uživateli přístup k internetu ukončen. V případě škod, které vzniknou knihovně nedodržením Provozního řádu pro využívání internetu, budou požadovány náhrady po uživateli.

 

Tento provozní řád je přílohou Knihovního řádu.